دوســـــــتان قــــــــدیمی
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 


 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 شهریور1389ساعت 22:13  توسط مریم  |