دوســـــــتان قــــــــدیمی
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 


 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ شهریور۱۳۸۹ساعت 22:13  توسط مریم  |